ČESKOMORAVSKÁ ASOCIACE
DĚTSKÝCH COUNTRY TANEČNÍCH SKUPIN
pořádá
LTŠ clogging 2019

Termín: 10.-17.8.2019 ( začínáme večeří, končíme obědem)
- Hlavní náplní je CLOGGING!!!! , ale i přes heroické výkony (minimálně 3*1,5hod/den) se stíháme i bavit a chvilkami i tvořit.

Lektoři: známé firmy – upřesním jakmile budu se všemi domluvená.

Místo: RZ RADOST HORNÍ JELENÍ ( kousek od Pardubic či HK) – kapacita – bez omezení ( chatky s elektřinou 21x4 lůžka, 2x budova po 46 lůžkách + něco málo kolem.
Tančíme v sále nad jídelnou, prostorách vedlejších budov a dvou stanech. V areálu je průtočná nádrž používaná jako bazén.

Přihlašování na: ltsclogging@gmail.com
– prvotně stačí počty za klub, pro placení záloh již jednotlivá jména a přihlášky, na místě budu vybírat lékařské potvrzení, kartu účastníka (bezinfekčnost), souhlas rodičů.

Organizační zajištění:
Marcela Ryšavá – organizátor,vedoucí akce a zdravotník ( s kurzem ZZA)
Další dozor a lidé kolem na základě počtu přihlášených dětí bez vedoucího.
Roman Ryšavý - naprosto všechno ostatní zajištění, včetně oprav plechů a lepení stepek

Cena: 3.700,-Kč/týden, (cena zahrnuje ubytování, stravu 5xdenně, pitný režim, dozor zdravotníka, lektory - pro každého tanečníka bude připraveno minimálně 6x45 tanečních minut
každý den, základní pojištění ).

POVLEČENÍ A PROSTĚRADLO – vlastní !!! nebo za doplatek.

Letos bych ráda objednala profitrička, předjednaná cena by neměla překročit 200,-Kč.

Platební podmínky: nevratná záloha 1.000,-Kč bude splatná do 30.3.2019,  - doplatek 2.700,-Kč bude splatný do 30.6.2019.
- Platba na účet asociace CCCDCA 2401365587/2010.
+ Tričko se může platit zvlášť nebo navyšte platbu o 200Kč.

Při vyžádání můžeme fakturovat rekondiční pobyt zaměstnavateli rodiče – někteří zaměstnavatelé na tyto pobyty přispívají. Vydáme i potvrzení pro ZP.

Pokud pojede více dětí z jednoho klubu a ten si bude žádat o dotaci, naúčtujeme klubu jednotlivé služby, aby mohl pobyt vyúčtovat jako vlastní.Pro asociaci jsou na tuto akci dotace nedosažitelné.

Najdete nás na facebooku:
You can find us on facebook:

Veškeré fotografie a videa najdete:
Photos and videos on:

Czech Children Country Dance Club´s Association
holds
Summer Clogging School 2019 

Term: 10.-17.8.2019 (starting with dinner, ending with lunch) 
- The main activity is CLOGGING! (minimum 3x1,5 hour a day), but we still make time to have fun, be creative and get to know each other. Lectors: will be confirmed

Place: RZ RADOST HORNÍ JELENÍ (near to Pardubice or Hradec Králové)
– capacity – without limitations (21 outdoor cabins with electricity – 4 beds in each, two buildings – 46 beds in each (will be used mainly for children). 
The sessions take place in a dancehall above the dining room or in two big tents, we can also use the smaller halls in the secondary buildings.
There is a flow tank used as a pool.

Signing up: ltsclogging@gmail.com  – first send the application form (soon will be available in english) to the e-mail above. I will collect the medical certificate, participant card (noninfectiousness) and parental consent on the spot.

Organization: 
Marcela Ryšavá – manager and medic (with the ZZA course) 
Roman Ryšavý – everything else, including clogging shoes repairs.
Other supervisors and people around based on the amount of signed children without supervisor.

Price: 3.700,-Kč/week (price includes accommodation, food 5 times a day, drinks (water, tea, juice) are available all day, supervision of a medic, lectors – for every dancer there will be at least 6x45 dancing minutes per day, basic insurance).

BED SHEETS – your own!!! or for a fee.

This year I would like to order merch T-shirts, price shouldn´t be more than 200,-Kč.

Payment terms: non-refundable deposit will be due by 30.3.2019, additional payment 2.700,-Kč will be due by 30.6.2019. - Payment on the association´s account CCCDCA 2401365587/2010.
+ T-shirt can be paid independently or you can increase the payment with 200,-Kč.


© Copyright clogging.cz